Jewish Literacy: Key Vocabulary for all SJS students

Prayer Tefillah Adonai/Elohim Siddur B’racha Sh’ma Torah Tanakh/Jewish Bible People, Places, Things Rabbi Chazzan/Cantor Moreh/Morah Aron Kodesh Bimah Kippah/Yarmulke Tallit Tzitzit Mezuzah Am Yisrael (Chai!) Eretz Yisrael Mitzvah Tzedakah Kosher/Kashrut Magen David Holidays Shabbat Shabbat Shalom Kiddush Motzi Havdalah Rosh haShanah Shofar Yom Kippur Sukkot Sukkah Chag sameach Lulav Etrog Simchat Torah Chanukkah Chanukiyah Shammas… Read More